Վանաձոր համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
11303 Տեղ. տուրք համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9002354012305000Միանվագ  Ընտրել
11308 Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900235401495350Օրական  Ընտրել
11314 Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90023540132110000Տարեկան  Ընտրել
11306 Տռղ. տուրք թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90023540143850000Տարեկան  Ընտրել
1352 Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ 90023540133915000Միանվագ  Ընտրել
11301է ա)Տեղ. տուրք մինչև 20քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9002354012063000Միանվագ  Ընտրել
11301զ բ)Տեղ. տուրք 20 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9002354012145000Միանվագ  Ընտրել
11301ա ա)Տեղ. տուրք մինչև 300 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90023540109915000Միանվագ  Ընտրել
11301բ բ)Տեղ. տուրք 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90023540104030000Միանվագ  Ընտրել
11301գ գ)Տեղ. տուրք 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90023540140450000Միանվագ  Ընտրել
11301դ դ)Տեղ. տուրք 1001 մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90023540141275000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա ա)Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Դ դ)Տեղ. վճար համայնքի տնօրինության և օգտագործման ներքո գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման համար 90023540151125000Միանվագ  Ընտրել
1351Ե ե)Տեղ. վճար համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար 90023540145325000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ բ)Տեղ. վճար Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն իրականացնելուց հետո շենքերի և շինությունների կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար 9002354015295000Միանվագ  Ընտրել
1351Ա ա)Տեղ. վճար համայնքի տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար 9002354011155000Միանվագ  Ընտրել
11304ա բ)Տեղ. տուրք հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900235401289300000Տարեկան  Ընտրել
11304բ ա) Տեղ. տուրք հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար 900235401297300000Տարեկան  Ընտրել
1351ԶՎ զ)Տեղ. վճար համայնքի կողմից աղբահանությունը կազմակերպելու համար 900235401586200Ամսական  Ընտրել
11305 Տեղ. տուրք խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90023540159460000Տարեկան  Ընտրել
1148Զ զ)Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 500-ից ավել  40000Եռամսյակային  Ընտրել
11313 Տեղ. տուրք ՀՀ համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 90023540162850000Տարեկան  Ընտրել
11301ե ե)Տեղ. տուրք 3001-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 900235002541150000Միանվագ  Ընտրել
1140Ա ա)Տեղ. տուրք առևտրի օբյեկտների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ բ)Տեղ. տուրք հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  60000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ գ)Տեղ. տուրք բաղնիքների (սաունաների)համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ դ)Տեղ. տուրք խաղատների կազմակերպման համար  750000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե ե)Տեղ. տուրք շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ զ)Տեղ. տուրք վիճակախաղերի կազմակերպման համար  225000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա ա)Տեղ. տուրք ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  2000Ամսական  Ընտրել
1142Բ բ)Տեղ. տուրք թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 և ավելի ծավալային տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  3500Ամսական  Ընտրել
1142Գ գ)Տեղ. տուրք այլ արտաքին գովազդի համար  1500Ամսական  Ընտրել
1142Դ դ)Տեղ. տուրք դատարկ գովազդային վահանակների համար  375Ամսական  Ընտրել
1137Բ բ)Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (26 մինչև 50 քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ գ) Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (50-ից մինչև 100 քմ)  18000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դ)Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (100-ից մինչև 200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե ե)Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (200-ից մինչև 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ զ)Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (500 և ավելի քմ)  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը ը)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր.վաճառքի թույլտվության համար(մինչև 26 քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ թ)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար(26-ից մինչև 50 քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ժ ժ)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար(50-ից մինչև 100 քմ)  18000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի ի)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր.վաճառքի թույլտվ. համար (100-ից 200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ա ա)Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26քմ  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ բ)Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 26-50քմ  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Գ գ)Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 50-100քմ  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Դ դ)Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 100-200  18000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ե ե)Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար հիմնական շինությունների ներսում 200-500քմ  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ը ը) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26քմ  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Թ թ)Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 26-50քմ  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ժ ժ)Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 50-100քմ  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ի ի) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 100-200քմ  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Լ լ)Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 200-500քմ  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Խ խ)Տեղ. տուրք համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 500 և ավելի  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Գ գ)Տեղ. վճար Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար 9002350014775000Միանվագ  Ընտրել
1137Լ լ)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար (200-ից 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ խ)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար (500 և ավելի քմ)  50000Եռամսյակային  Ընտրել
11315 բ)Տեղ. տուրք քաղաքացիական հոգեհանգստի ծիսակատարության ծառ. իրակ. մատուցման թույլտվության համար 900235001493500000Տարեկան  Ընտրել
1351է Թիվ 2 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350015685000Ամսական  Ընտրել
1351ը Թիվ 3 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350015764000Ամսական  Ընտրել
1351թ Թիվ 4 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350015844000Ամսական  Ընտրել
1351ժ Թիվ 5 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350015925000Ամսական  Ընտրել
1351ի Թիվ 7 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350016004000Ամսական  Ընտրել
1351լ Թիվ 8 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350016184000Ամսական  Ընտրել
1351խ Թիվ 10 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350016264000Ամսական  Ընտրել
1351ծ Թիվ 11 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350016345000Ամսական  Ընտրել
1351կ Թիվ 15 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350016425000Ամսական  Ընտրել
1351հ Թիվ 19 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350016595000Ամսական  Ընտրել
1351ձ Թիվ 24 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350016675000Ամսական  Ընտրել
1351ղ Թիվ 28 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350016755000Ամսական  Ընտրել
1351ճ Թիվ 30 մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար վճար 9002350016835000Ամսական  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ