Վանաձոր համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9002354012305000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900235401495350Օրական  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 9002354014201000Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90023540132110000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90023540143875000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9002354012063000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9002354012145000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90023540109915000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90023540104030000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90023540140450000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 1001 մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90023540141250000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա ա)Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա - Հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900235401289200000Տարեկան  Ընտրել
1139Բ - Հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 900235401297200000Տարեկան  Ընտրել
1147 ժդ) Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90023540159460000Տարեկան  Ընտրել
1148Զ ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 500-ից ավել  40000Եռամսյակային  Ընտրել
1149 ժզ)ՀՀ համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 90023540162850000Տարեկան  Ընտրել
1133Ե 3001-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 900235401012100000Միանվագ  Ընտրել
1140Ա -Առևտրի օբյեկտների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ -Հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  60000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ -Բաղնիքների (սաունաների)համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ -Խաղատների կազմակերպման համար  750000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե -Շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ -Վիճակախաղերի կազմակերպման համար  150000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա -Ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  2000Ամսական  Ընտրել
1142Բ -Թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 և ավելի ծավալային տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  3500Ամսական  Ընտրել
1142Գ -Այլ արտաքին գովազդի համար  1500Ամսական  Ընտրել
1142Դ -Դատարկ գովազդային վահանակների համար  375Ամսական  Ընտրել
1137Բ բ)Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (26 մինչև 50 քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ գ)Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (50-ից մինչև 100 քմ)  18000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դ)Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (100-ից մինչև 200քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե ե)Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (200-ից մինչև 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ զ) Տեղ. տուրք ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (500 և ավելի քմ)  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը ը)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար(մինչև 26 քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ թ)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ժ ժ)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար(50-ից մինչև 100 քմ)  18000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի ի)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար (101-ից 200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1135Ա Չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գոծառական նշ. փոփոխ.  3000Միանվագ  Ընտրել
1135Բ Մինչև 300քմ ընդ մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական տների ինչպես նաև մինչև 200քմ ընդ. մակերես ունեցող հաս. և արտադ. նշ. շենքերի և շին. համար  15000Միանվագ  Ընտրել
1135Գ Մինչև 200-500քմ ընդ մակերես ունեցող շենքերի և շին. համար  30000Միանվագ  Ընտրել
1135Դ 500-1000քմ ընդ մակերես ունեցող շենքերի և շին. համար  50000Միանվագ  Ընտրել
1135Ե 1000-3000քմ ընդ մակերես ունեցող շենքերի և շին. համար  50000Միանվագ  Ընտրել
1135Զ 3000քմ-ից ավելի ընդ մակերես ունեցող շենքերի և շին. համար  100000Միանվագ  Ընտրել
1148Ա ժե)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26քմ  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ ժե)Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 26-50քմ  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Գ ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 50-100քմ  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Դ ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ հիմնական շինությունների ներսում 100-200  18000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ե ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար հիմնական շինությունների ներսում 200-500քմ  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ը ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26քմ  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Թ ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 26-50քմ  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ժ ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 50-100քմ  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ի ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 100-200քմ  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Լ ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 200-500քմ  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Խ ժե) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար՝ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 500 և ավելի  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Ե Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 9002350014775000Միանվագ  Ընտրել
1137Լ լ)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար(200-ից 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ խ)Տեղ. տուրք ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար(500 և ավելի քմ)  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ - ոգելից խմիչքի, ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ - ոգելից խմիչքի, ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման (մինչև 26 քմ)  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ - ոգելից խմիչքի, ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման (26-50 քմ)  26000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ - ոգելից խմիչքի, ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման (51-100 քմ)  36000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ձ - ոգելից խմիչքի, ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման (100-200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ղ - ոգելից խմիչքի, ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման (201-500 քմ)  70000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ճ - ոգելից խմիչքի, ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվ. համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման (500 քմ և ավելի)  100000Եռամսյակային  Ընտրել